Obchodní podmínky

Tyto Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí všech kupních smluv uzavřených v on-line obchodu prodávajícího na internetových stránkách www.wevoda.cz.

Prodávajícím a současně provozovatelem internetových stránek www.wevoda.cz je společnost WEVODA s.r.o. se sídlem v Ochozi u Brna 324, která je jediným vlastníkem obsahu těchto stránek v souladu s autorským zákonem č. 121/2000 Sb.

Kupujícím se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí:

  • Spotřebitel – jímž je člověk, který na rozdíl od prodávajícího při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti ani v rámci samostatného výkonu svého povolání.
  • Podnikatel – který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. Podnikatel může získat titul autorizovaný instalatér, pokud má kapacitu provést zakázku, prodej a instalaci zboží dle požadavků prodávajícího. Mezi autorizované instalatéry patří instalatéři a prodejci sortimentu vodo – topo, se kterými je podepsán dodatek doplňující tyto obchodní podmínky.

Informace o ceně a platbě

Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Ceny jsou prezentovány včetně všech daní (např. DPH) a poplatků (např. clo) a při nákupu nad 8.000,- Kč je cena také včetně nákladů na doručení zboží.

Prodávající nepožaduje žádné poplatky v závislosti na způsobu platby. Informace o přijímaných způsobech platby:

  • Převodem – běžným bankovním převodem na účet 772772772/2010 s číslem objednávky jako variabilním symbolem
  • Online platba - rychlou on-line platbou předem - připravujeme!

Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. Platné ceny jsou potvrzeny kupujícímu prodávajícím v okamžiku potvrzení objednávky a jsou závislé na platných cenách v okamžiku potvrzení objednávky.

Objednávka s dodatkem nebo odchylkou není platná objednávka a potvrzení obsahu smlouvy v jiné než písemné formě, které vykazuje odchylky od skutečně ujednaného obsahu smlouvy, nemá právní účinky.

Doručování zboží

Prodávající dodá zboží kupujícímu kompletní, do doby uvedené jako dostupnost od přijetí platby nebo zálohy na účet. Je-li u zboží uvedeno „skladem“, prodávající zboží odešle nejpozději do dvou pracovních dnů od přijetí platby nebo zálohy na účet. Kupující je povinen zboží převzít a zaplatit. Kupujícímu se doporučuje, aby si zboží při převzetí co nejdříve překontroloval.

Součástí každé zásilky odesílané kupujícímu je daňový doklad.

  • Osobní odběr - kupující si jím objednané výrobky může vyzvednout osobně po předchozí telefonické domluvě na adrese sídla společnosti prodávajícího. Osobní odběr v sídle prodávajícího je možný pouze od pondělí do pátku (8:00 h – 18:00 h), a to po předchozí telefonické domluvě.
  • Přepravní službou - tento způsob dopravy zajišťuje prodávající klientovi buď prostřednictvím spediční společnosti, nebo vlastní dopravou. Cena dopravy se odvíjí od rozměru a váhy. Prodávající není zodpovědný za případné poškození, poničení či ztráty způsobené přepravními službami.

Prodávající si vyhrazuje, v případě, že není možné dodat kupujícímu objednané zboží v rámci jediné zásilky, dodat zboží v rámci dvou nebo více zásilek. Kupujícímu tímto nevzniknou další náklady.

Dodání zboží se provádí zásadně pouze k prvním dveřím doručovací adresy kupujícího. Přepravu uvnitř budovy provádí kupující.

Kupující je povinen aby bezprostředně při dodání překontroloval spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost balící pásky, poškození krabice) podle přiloženého přepravního listu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která představuje vadné plnění tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.

Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu obchod@wevoda.cz, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat e-mailem nebo poštou prodávajícímu. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje kupujícího, který je spotřebitel, práva věc reklamovat, dává však prodávajícímu možnost prokázat, že věc nebyla vadná. Neoznámil-li kupující, který je podnikatel, vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy. 

Nepřevezme-li kupující předmět plnění, dodaný prostřednictvím přepravní služby z důvodů ležících na jeho straně (např. není-li i přes dohodnutý termín kupující přítomen na adrese dodání nebo není schopen uhradit kupní cenu), nese náklady spojené s tímto pokusem o dodání a s následným dodáním v plné výši.

Prodávající neodpovídá za zpoždění způsobené stávkami, státními kontrolami nebo potížemi od dodavatelů a dopravců. Kupující může s okamžitou platností odstoupit od smlouvy, pokud termín dodání překročil 120 dnů od sjednané doby doručení. Kupující poskytuje prodávajícímu nová přepravní data v případě, že došlo k jejich změně. Informace o stavu objednávky lze zjistit na telefonním čísle +420 722 066 792 nebo na obchod@wevoda.cz.

Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy

Kupující může odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.

Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu zašle nebo předá ve 14 denní lhůtě. Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu či číslo smlouvy/prodejního dokladu, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží.

Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal. Nabízí-li prodejce v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností, je povinen kupujícímu nahradit nejlevnější z nich. Nejpozději ve stejné lhůtě je kupující povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady vrácení zboží nese kupující.

Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku.

Výjimky: Právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit u smluv na dodání digitálního obsahu, nebyl-li dodán na hmotném nosiči, či u smluv o poskytování služeb, v obou případech za podmínky, že ke splnění došlo s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy; dále u smluv na dodávku služeb nebo zboží (vč. alkoholických nápojů), jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího; u smluv na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu a u smluv na zboží, které podléhá rychlé zkáze, u zboží, které bylo nenávratně smíseno s jiným zbožím, nebo vyňato z uzavřeného obalu a z hygienických důvodů je nelze vrátit; u dodávky zvukových či obrazových nahrávek nebo počítačových programů, porušil-li kupující jejich původní obal; u dodávky novin, časopisů nebo jiných periodik; u smluv o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času poskytovaných v určeném termínu nebo u smluv uzavíraných na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby.

Reklamace - Obecně

a) Standardně je prodávajícím nabízena záruka na zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Kupující má možnost získat prodlouženou záruku. Povinnosti prodávajícího ke kupujícímu na základě prodloužené záruky je omezeno, na výměnu nebo opravu zboží uvedeného v této záruce. Záruka se nevztahuje na výměnu filtrační náplně, filtrační vložky nebo lampy. Před vrácením nebo opravou zboží, musí zákazník nejdříve získat autorizační číslo pro vrácení výrobku. Jakékoliv zboží uznané v reklamaci, bude opraveno nebo vyměněno v rámci prodloužené záruky a bude vráceno předplacenou dopravou do místa odeslání.

b) Veškeré záruky na výrobek i výkonnostní záruky jsou platné na původní nákup a místo instalace. Záruka se nevztahuje na práci. Záruka se nevztahuje na vady nebo poškození v důsledku zanedbání, zneužití, úpravy, nehody, nesprávného použití, fyzického poškození, použití pro nevhodnou vodu nebo poškození v důsledku požáru, živelných pohrom nebo zamrznutí.

c) V oznámení o reklamaci musí kupující popsat zjištěné vady zboží. Kupující uvede v oznámení o reklamaci rovněž informace potřebné k identifikaci kupujícího a reklamovaného zboží včetně čísla objednávky. Kupující zašle reklamaci na adresu WEVODA s.r.o., Ochoz u Brna 324, Ochoz u Brna, PSČ 664 02 nebo email obchod@wevoda.cz . Vadné zboží je současně třeba zaslat na adresu sídla prodávajícího, ze kterého bylo zboží dodáno, případně je na toto místo doručí osobně. Informace o průběhu vyřizování reklamace prodávajícím může kupující získat na adrese obchod@wevoda.cz nebo na telefonním čísle +420 722 066 792.

d) Záruka se nevztahuje na zboží použité pro vodu mimo rozsah požadované kvality. Například pro změkčovače vody využívající technologii Natursoft musí být voda bez sirovodíku (síra / zápach shnilého vejce), oleje nebo vysoké hladiny mědi (> 1,30 mg / l). Je-li přítomen v surové vodě obsah železa nebo manganu, může způsobit oxidaci náplně. Tyto látky znehodnotí povrch náplně a mohou snížit účinnost zařízení. Požadavky na kvalitu u dalšího zboží jsou k dispozici na stránkách www.wevoda.cz a nákupem kupující potvrzuje, že se s těmito podmínkami seznámil.

Reklamace - je-li kupujícím spotřebitel

a) Kupující, který je spotřebitel, má následující práva z vadného plnění:

Není-li věc při převzetí bez vad, může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.

Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.

Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

b) Kupující je oprávněn uplatni právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. V případě prodloužené záruky obdrží kupující potvrzení o delší době od prodávajícího.

c) Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

d) Prodávající vydá kupujícímu spotřebiteli písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace je požadován, a to emailem bezprostředně po přijetí reklamace (v případě osobního uplatnění je předáno ihned); dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době trvání reklamace, případně odůvodnění zamítnutí reklamace.

Reklamace - je-li kupujícím podnikatel

a) Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, bude zboží opraveno. Pokud není oprava možná a povaha vady nebrání obvyklému užívání, může se prodávající s kupujícím dohodnout na přiměřené slevě z ceny zboží. V případě slevy nelze později tuto vadu reklamovat.

b) Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, prodávající je oprávněn vadné zboží vyměnit za zboží se stejnými, nebo podobnými užitnými vlastnostmi nebo vystaví dobropis.

c) Kupující věc podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství. Neoznámil-li kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy. Neoznámil-li kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná.

d) Volbu způsobu vyřízení reklamace provádí kupující. Prodávající na nevhodnost volby kupujícího upozorní a navrhne vhodný způsob (zejména v případě, kdy kupující vyžaduje způsob týkající se odstranitelné vady, ale prodávající zjistí, že se jedná o vadu neodstranitelnou). Pokud spotřebitel nezvolí způsob vyřízení reklamace v prodávajícím poskytnuté přiměřené lhůtě, zvolí jej prodávající.

Podmínky užití stránek

Stránky www.wevoda.cz nebo jejich části jsou určeny pro osobní potřebu a jakékoliv jiné užití zejména formou kopírování a rozmnožování, dalšího zpracování, upravování či následné šíření je možné pouze s písemným souhlasem provozovatele a v těchto případech musí být vždy Stránky www.wevoda.cz uvedeny jako zdroj.

Užití Stránek wevoda.cz mimo osobní potřebu je neoprávněným zásahem do práv společnosti WEVODA s.r.o. a zároveň může být neoprávněným zásahem do práv společností, jejichž texty, obrázky a jiná data tvoří součást obsahu Stránek www.wevoda.cz.

Veškerý obsah Stránek www.wevoda.cz má jen nezávazný a informativní charakter. Provozovatel tak neručí za správnost a úplnost údajů uvedených na těchto stránkách. Uveřejnění jakýchkoliv údajů na těchto stránkách, vyjma podmínek užití, nemá povahu žádného právního úkonu směřujícího ke vzniku právního vztahu mezi provozovatele a uživatelem, pokud není výslovně uvedeno jinak.

Provozovatel je oprávněn kdykoliv provést změny informací a údajů na těchto stránkách a nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv škody, které uživatelům mohou vzniknout v souvislosti s používáním těchto internetových stránek.

Ostatní podmínky

Ochrana osobních údajů je podrobně popsána v samostatném odkazu podmínky GDPR. Kupující souhlasí s těmito obchodními podmínkami účinnými v momentu odeslání své objednávky. Kupující má možnost se s nimi seznámit před vlastním uskutečněním své objednávky a je na ně dostatečně předem upozorněn.

Pro kupní smlouvy uzavírané v on-line obchodu prodávajícího na internetových stránkách www.wevoda.cz platí pouze tyto Obchodní podmínky, případně jejich dodatek pro autorizované instalatéry. Jiné obchodní podmínky se nestanou součástí smlouvy, i když s nimi prodávající neprojeví výslovně svůj nesouhlas.

Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.), zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) a dalšími právními předpisy, ve znění pozdějších právních předpisů.

Smlouva a otázky související se řídí českým právem.

Změny obchodních podmínek v jiné než oboustranně odsouhlasené písemné formě jsou vyloučeny.

Tyto Obchodní podmínky jsou platné a účinné od 20. května 2018 a ruší předchozí znění Obchodních podmínek. Prodávající si vyhrazuje právo změnit Obchodní podmínky bez předchozího upozornění.

X
Tento e-shop využívá cookies a bez jejich použití není schopen fungovat. Nesouhlasím s použitím cookies na tomto e-shopu (zobrazí se prázdná stránka).